Vés al contingut (premeu Retorn)

Conceptes

Per poder abordar temes com l’assetjament i les violències masclistes, cal aclarir alguns conceptes.

Generalment, les persones vulnerables són les que trenquen amb la norma social (principalment el col·lectiu LGTB+), és a dir, aquelles persones que trenquen amb les creences de la societat sobre com ha de ser i fer una persona.

Aquest model també afecta a altres persones i per tant és tot el conjunt de la comunitat universitària qui ha de vetllar pel dret a la diversitat afectiva sexual i de gènere. 

L'acrònim LGBTI es fa servir per fer referència col·lectivament a les persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersexuals. LGTBI és una abreviació que pot trobar-se ordenada de diferents formes (LGBTIQ, LGTB+, LGTBQ, etc.), la variació de l'abreviatura és fruit de les transformacions donades en el moviment per l'alliberament sexual i de gènere, ja que aquest ha estat permanentment en construcció i ha anat variant i aglutinant diferents col·lectius.

Col·lectius LGTBI

Cal tenir en compte que el col·lectiu LGTBI, tot i que és un col·lectiu que comparteix realitats i reivindicacions, no és un col·lectiu homogeni. L'experiència de les dones lesbianes o les persones trans no és la mateixa que la dels homes gais. Existeix actualment un debat sobre la inclusió de les persones intersexuals en aquest acrònim, és un col·lectiu afegit recentment però desvinculat del moviment.

Lesbianes Terme que s'utilitza per fer referència a dones que senten atracció́ física i/o afectiva cap a altres dones.
Gais Terme que s'utilitza per fer referència a homes que senten atracció́ física i/o afectiva cap a altres homes.
Bisexuals Persones que senten atracció́ física i/o amorosa per altres individus sigui quin sigui el sexe.
Trans

Persones amb una identitat de gènere diferent del gènere assignat en néixer. Inclou persones transsexuals, que són aquelles que modifiquen el propi cos mitjançant canvis quirúrgics, hormonals,... per adequar-se a la imatge corporal establerta socialment en funció del gènere sentit, i persones transgèneres, que són aquelles que tenen una identitat de gènere diferent a l'assignada en néixer sense haver de modificar el cos.

Intersexual o diversitats del desenvolupament sexual (DDS)

Persones que presenten una combinació intermèdia de trets físics que s'atribueixen a homes i dones, com ara una combinació poc freqüent de cromosomes, variabilitat genètica o gonadal, o diferències sexuals congènites.

Sistema sexe/gènere

La nostra societat està organitzada de manera binària sobre la base de dos sexes: mascle i femella. A aquests dos sexes se'ls associen dos gèneres, el masculí i el femení. I en aquesta relació sexe/gènere s'assumeix que hi ha una única orientació sexual normativa, que és l'heterosexual.

La nostra societat està organitzada de manera binària sobre la base de dos sexes: mascle i femella. A aquests dos sexes se'ls associen dos gèneres, el masculí i el femení. I en aquesta relació sexe/gènere s'assumeix que hi ha una única orientació sexual normativa, que és l'heterosexual.

Aquesta classificació invisibilitza la diversitat afectiva sexual i de gènere, i provoca situacions de discriminació, ja que associa unes categories —dona, home, heterosexual— a la normalitat i permet que la resta d'identitats, expressions i orientacions se situïn als marges.

Diferència gènere, identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual

Cal diferenciar allò que pertany al pla individual (la identitat i l’expressió de gènere, així com l’orientació sexual) d’allò que pertany al context sociocultural i és compartit amb les persones del nostre voltant (el gènere).

Sexe

Característiques sexuals primàries i secundàries del cos (genitals externs, genitals interns, gònades, cromosomes, càrrega hormonal, ...)

És la categoria amb la qual anomenem allò que resulta dels trets biològics que es fan servir tradicionalment per classificar els cossos en home i dona de manera binària.

Aquesta classificació ha permès justificar la desigualtat entre homes i dones, i ha invisibilitzat tots els cossos que no encaixen en aquesta lògica sexual binària, com les persones intersexuals o persones amb un desenvolupament sexual divers.

Gènere

Construcció sociocultural que assigna uns rols, unes aptituds, unes capacitats, uns trets de personalitat i unes responsabilitats socials diferents als homes i a les dones, i que es construeix sobre base del sexe biològic.

El gènere està organitzat de manera dicotòmica, masculí i femení, fet que ha permès que aquestes categories s'organitzin d'una manera jerarquitzada i desigual. La nostra societat està organitzada de manera que el gènere masculí ha estat col·locat en una posició de superioritat, mentre que el gènere femení ha estat situat en una posició inferior i infravalorada.
Identitat de gènere

Les persones, a títol individual, tenen una identitat de gènere concreta, que coincideix amb el sexe fruit de la classificació binària, home o dona, assignat en néixer (persones cis) o que no ho coincideix (persones trans).

La identitat de gènere fa referència a l'experiència interna i individual d'una persona en relació amb el gènere. Aquest concepte comprèn la percepció personal del cos i altres expressions de gènere (Coll-Planas i Herrero, 2016). Tot i que en l'imaginari cultural existeix la idea que les persones han de ser cis, és a dir, les femelles s'han d'identificar com a dones i els mascles com a homes, aquesta experiència interna i individual pot coincidir o no amb el sexe assignat en el moment de néixer.

 

Les persones trans evidencien que el gènere assignat en néixer no sempre correspon amb la identitat sentida; per tant, les formes d'identificació de gènere poden variar i no es limiten al binomi dona-home, ja que hi ha persones que senten que no encaixen en aquestes categories.

Expressió de gènere

És la manera com una persona es presenta cap a l’exterior a través dels comportaments, la vestimenta, els rols, les aficions i/o la gestualitat.

Tradicionalment, aquestes expressions i/o comportaments han estat associats a un gènere concret, ja que en la nostra societat existeix una clara divisió entre els comportaments associats a la masculinitat i els associats a la feminitat. Cal tenir en compte que aquesta expressió de gènere no sempre es correspon amb l'assignada socialment.

Orientació sexual

Només és determinada per la capacitat d'atracció emocional, afectiva i sexual de les persones envers persones d'un altre gènere (heterosexuals) o del mateix gènere (gais, lesbianes) o de més d'un gènere (bisexuals), així com per les relacions íntimes i sexuals que hi estableixen.

En la nostra societat, marcada per la dicotomia, s'ha propagat la idea que només existeixen dues orientació sexuals i que aquestes són excloents, l'heterosexualitat i l’homosexualitat.

L'heterosexualitat —que ha estat la sexualitat privilegiada— fa referència al desig eròtic cap a persones del sexe contrari i l'homosexualitat fa referència al desig eròtic cap a persones considerades del mateix sexe.

Com que la paraula homosexual, des que va aparèixer a finals del segle XIX, s'ha anat associant a teories psicològiques i mèdiques, se n'ha anat transformant el significat fins a adoptar connotacions negatives.

L’heterosexualitat, doncs, s’ha convertit en la sexualitat normativa i en l’única forma “normal” tant de relacionar-se afectivament i sexualment, com d’organitzar-se socialment. Per tant, la paraula homosexual fa referència a tot allò que s’allunya de l’heterosexualitat, entenent aquesta com la norma que aporta un significat negatiu a la categoria homosexual. Com que l’heterosexualitat és obligatòria, l’homosexualitat es converteix en tot allò que és vulnerable i que està situat en una posició d’alteritat respecte a l’heterosexualitat (Wittig, 1980).Només ve determinada per la capacitat d'atracció emocional, afectiva i sexual de les persones envers persones d'un altre gènere (heterosexuals) o del mateix gènere (gais, lesbianes) o de més d'un gènere (bisexuals), així com per les relacions íntimes i sexuals que hi estableixen.

A la nostra societat, marcada per la dicotomia, s'ha propagat la idea de que només existeixen dues orientació sexuals i que aquestes són excloents, l'heterosexualitat i la homosexualitat.

L'heterosexualitat -que ha estat la sexualitat privilegiada- fa referència al desig eròtic cap a persones del sexe contrari, i l'homosexualitat fa referència al desig eròtic cap a persones considerades del mateix sexe.

Degut a que la paraula homosexual des de la seva aparició a finals del segle XIX s'ha anat associant a teories psicològiques i mèdiques, s'ha anat transformant el seu significat fins a adoptar connotacions negatives.

 

El sistema sexe/gènere és una idea que fa referència al fet que en el nostre sistema social s’estableix una ordenació determinada d’aquestes dimensions que acabem de detallar:

  • Les persones nascudes amb un sexe mascle han de tenir una identitat de gènere home, una expressió de gènere masculina i una orientació sexual heterosexual.
  • Les persones nascudes amb un sexe femella han de tenir una identitat de gènere dona, una expressió de gènere femenina i una orientació també heterosexual.

És important fer una clara distinció entre identitat i expressió de gènere, ja que el gènere sentit no sempre coincideix amb l’expressió de gènere:

  • Una persona de sexe femení pot sentir-se dona, però aquesta no necessàriament ha d’expressar-se amb els comportaments, els rols i/o la vestimenta associada al gènere femení.
  • Una persona de sexe masculí pot expressar-se amb els valors socials que s’associen a un home per la por a la reacció social del seu entorn a trencar aquesta associació, però internament pot ser que no se senti identificat amb la categoria home.

La cisheteronormativitat té un paper clau en el manteniment del sexisme, perquè permet construir com a complementaris el principi de la feminitat i el de la masculinitat i excloure’n qualsevol altre.

NormaExclusions

 

Sexe  Femella - mascle Intersexual
Identitat de gènere Dona - home Persones trans
Expressió de gènere Femenina - masculí Dones no femenines, homes no masculins
Orientació sexual Heterosexualitat Lesbianes, gais, bisexuals

La perspectiva de la diversitat sexual i de gènere suggereix que aquest ordre no és natural, sinó que és una forma d’organització social i cultural; per tant, és transformable.

El problema més visible d’aquest sistema és que promou la desigualtat entre dones i homes i que les persones que no s’identifiquen amb aquesta norma queden exposades a la violència i a la discriminació.

Aquesta problemàtica no només afecta les persones LGBTI, ja que el conjunt de les persones vivim sota aquesta norma social, que ens escindeix i ens impedeix acceptar la complexitat de la nostra subjectivitat i del nostre desig.

Què fem a la universitat?icona-bombeta.png

La UPC es dota de l'instrument per facilitar la vida universitària en la UPC a les persones de la comunitat trans.

El procediment inclou el canvi de nom d'ús comú (sense implicació legal) i el canvi de nom d'ús legal (quan la persona interessada està en possessió de DNI actualitzat).


Materials elaborats en col·laboració amb l'Associació Conexus.pacto-estado-violencia-genero.png