Vés al contingut (premeu Retorn)

NORMATIVA

Sou a: Inici / NORMATIVA / Legislació

Legislació

Llei catalana d'igualtat efectiva de dones i homes (obriu en una finestra nova)
LLEI 17/2015, del 21 de juliol publicada al DOGC núm. 6919 - 23/7/2015. L’objecte d’aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
Llei organica per la Igualtat efectiva de dones i homes (obriu en una finestra nova)
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març. Pretèn remoure els obstacles que impedeixen la igualtat efectiva entre dones i homes, guiada pel principi constitucional. Alhora, el text inclou la incorporació al sistema educatiu de la formació en matèria d'igualtat i el foment de l'ensenyament i la recerca en matèria d'igualtat en l'àmbit de l'educació superior. També fa referència a la responsabilitat social de les empreses, pel que fa a la seva responsabilitat per emprendre accions en matèria d'igualtat.
LOU. La nova Llei Orgànica d'Universitats (obriu en una finestra nova)
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Incorpora en el seu redactat la necessitat de creació de programes i polítiques específiques per garantir, fomentar i aconseguir la igualtat d'oportunitats, en tots els seus àmbits: docència, recerca, gestió i govern. També disposa que l'estructura organitzativa de les universitats compti amb "unitats per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat".
Dret a promoure la llibertat i igualtat reals de la persona (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 9.2
Dret a la dignitat de les persones i al desenvolupament de la seva personalitat (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 10.
Dret a la Igualtat davant de la llei (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 14
Dret a l'educació (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 27
Dret i deure al treball (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 35
Dret a l'accés a la cultura (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 44
Dret a la participació de la joventut (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 48
Modificació de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (obriu en una finestra nova)
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril , per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Aquesta reforma introdueix la creació de programes específics sobre la igualtat de gènere i d'ajut a les víctimes del terrorisme. La igualtat entre homes i dones, els valors superiors de la nostra convivència, el foment del valor del diàleg, de la pau i de la cooperació entre els pobles són valors dels quals la universitat ha de tenir cura de manera especial.
Igualtat entre homes i dones en el mercat de treball (obriu en una finestra nova)
Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d'ocupació i ocupació (refosa) (DO L 204, 26.7.2006, pàg. 23-36). L'objectiu de la present Directiva és consolidar diverses directives sobre igualtat de gènere simplificant, modernitzant i millorant la legislació comunitària en l'àmbit de la igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d'ocupació. La igualtat entre homes i dones és un principi fonamental del Dret de la UE que s'aplica a tots els àmbits de la vida social, inclòs el món del treball.
Protecció de les treballadores embarassades i de les noves mares (obriu en una finestra nova)
Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d'octubre de 1992, relativa a l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància (desena Directiva específica conformement a l' apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE). La present Directiva estableix els drets fonamentals de totes les dones abans i després de l'embaràs a la Unió Europea (UE). La Directiva és una de les directives derivades adoptades en virtut de la Directiva Marc 89/391/CEE relativa a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
Aproximació de les legislacions dels Estats Membres que es refereixen a l'aplicació del principi d'igualtat de retribució entre els treballadors masculins i femenins (obriu en una finestra nova)
Directiva 75/117/CEE del Consell, de 10 febrer 1975
Permis parental (obriu en una finestra nova)
Directiva 2010/18/UE del Consell, de 8 de març de 2010, per la qual s'aplica l'Acord marc revisat sobre el permís parental, celebrat per BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP i la CES, i es deroga la Directiva 96/34/CE (DO L 68, 18.3.2010, pàg.13-20).
Treball a temps parcial (obriu en una finestra nova)
Directiva 97/81/CE del Consell, de 15 de desembre de 1997, relativa a l'Acord marc sobre el treball a temps parcial conclòs per la UNICE, el CEEP i la CES - Annex: Acord marc sobre el treball a temps parcial. Els treballadors a temps parcial reben un tracte comparable al que rep el personal a temps complet o amb contracte de durada indeterminada.
Principi d'igualtat de tracte entre dones i homes fora del mercat laboral (obriu en una finestra nova)
Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a l'accés a béns i serveis i el seu subministrament. La Directiva té per objecte aplicar la igualtat de tracte entre homes i dones per tal d'estendre el principi d'igualtat de tracte més enllà de l'àmbit del mercat laboral i la vida professional a altres àrees de la vida quotidiana.
Igualtat de tracte independentment de l'origen racial o ètnic (obriu en una finestra nova)
Directiva del Consell 2000/43/CE, de 29 de juny de 2000, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte entre les persones independentment del seu origen racial o ètnic. La present Directiva es basa en el principi d'igualtat de tracte entre les personasy qualsevol comportament que obligui a una persona a discriminar a una altra persona.
Igualtat de tracte en matèria de treball i d'ocupació (obriu en una finestra nova)
Directiva 2000/78/CE del Consell, 27 d novembre de 2000, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i l'ocupació. La Directiva es proposa garantir que les persones amb religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual determinades no pateixin discriminació sinó que gaudeixin d'igualtat de tracte en l'entorn de treball.
Llei d'universitats de Catalunya (obriu en una finestra nova)
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. Entre els drets i els deures, a més dels establerts en l'àmbit estatal, reitera el de no-discriminació i estableix que el departament competent i les universitats han d'orientar l'estudiantat en la seva incorporació al món laboral.