Vés al contingut (premeu Retorn)

Legislació

Sou a: Inici / NORMATIVA / Legislació

Legislació

LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
Real Decret llei 6/2019, d'1 de març de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el desenvolupament professional i personal. (obriu en una finestra nova)
Inclou set articles que es corresponen amb la modificació de set normes amb rang de llei que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes.
Llei 17/2015, del 21 de juliol, DOGC núm. 6919, d'igualtat efectiva de dones i homes (obriu en una finestra nova)
Llei catalana d'igualtat entre dones i homes.
Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. (obriu en una finestra nova)
Aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la generalitat i els ens locals tenen competències.
Llei organica 3/2007, de 22 de març per la Igualtat efectiva de dones i homes (obriu en una finestra nova)
Pretèn remoure els obstacles que impedeixen la igualtat efectiva entre dones i homes, guiada pel principi constitucional. Alhora, el text inclou la incorporació al sistema educatiu de la formació en matèria d'igualtat i el foment de l'ensenyament i la recerca en matèria d'igualtat en l'àmbit de l'educació superior. També fa referència a la responsabilitat social de les empreses, pel que fa a la seva responsabilitat per emprendre accions en matèria d'igualtat.
LOU. La nova Llei Orgànica d'Universitats (obriu en una finestra nova)
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Incorpora en el seu redactat la necessitat de creació de programes i polítiques específiques per garantir, fomentar i aconseguir la igualtat d'oportunitats, en tots els seus àmbits: docència, recerca, gestió i govern. També disposa que l'estructura organitzativa de les universitats compti amb "unitats per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat".
Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. (obriu en una finestra nova)
Aquesta llei té per objecte l'eradicació de la violència masclista i la remoció de les estructures socials i dels estereotips culturals que la perpetuen, amb la finalitat que es reconegui i es garanteixi plenament el dret inalienable de totes les dones a desenvolupar la pròpia vida sense cap de les formes i dels àmbits en què aquesta violència es pot manifestar. LLEI 5/2008, de 24 d'abril publicada al DOGC núm. 5123 - 02/05/2008 i BOE núm. 131 - 02/05/2008.
Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones (obriu en una finestra nova)
Aquesta llei té per objecte regular el canvi de la inscripció relativa al sexe d'una persona en el Registre civil, quan la inscripció no es correspon amb la seva vertadera identitat de gènere. També preveu el canvi del nom propi perquè no sigui discordant amb el sexe reclamat.
Principi d'igualtat de tracte entre dones i homes fora del mercat laboral (obriu en una finestra nova)
Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a l'accés a béns i serveis i el seu subministrament. La Directiva té per objecte aplicar la igualtat de tracte entre homes i dones per tal d'estendre el principi d'igualtat de tracte més enllà de l'àmbit del mercat laboral i la vida professional a altres àrees de la vida quotidiana.
Dret a la dignitat de les persones i al desenvolupament de la seva personalitat (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 10.
Modificació de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (obriu en una finestra nova)
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril , per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Aquesta reforma introdueix la creació de programes específics sobre la igualtat de gènere i d'ajut a les víctimes del terrorisme. La igualtat entre homes i dones, els valors superiors de la nostra convivència, el foment del valor del diàleg, de la pau i de la cooperació entre els pobles són valors dels quals la universitat ha de tenir cura de manera especial.
Dret a la Igualtat davant de la llei (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 14
Dret a l'educació (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 27
Dret a promoure la llibertat i igualtat reals de la persona (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 9.2
Dret a l'accés a la cultura (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 44
Dret i deure al treball (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 35
Dret a la participació de la joventut (obriu en una finestra nova)
Constitució Espanyola article 48
Igualtat entre homes i dones en el mercat de treball (obriu en una finestra nova)
Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d'ocupació i ocupació (refosa) (DO L 204, 26.7.2006, pàg. 23-36). L'objectiu de la present Directiva és consolidar diverses directives sobre igualtat de gènere simplificant, modernitzant i millorant la legislació comunitària en l'àmbit de la igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d'ocupació. La igualtat entre homes i dones és un principi fonamental del Dret de la UE que s'aplica a tots els àmbits de la vida social, inclòs el món del treball.
Protecció de les treballadores embarassades i de les noves mares (obriu en una finestra nova)
Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d'octubre de 1992, relativa a l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància (desena Directiva específica conformement a l' apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE). La present Directiva estableix els drets fonamentals de totes les dones abans i després de l'embaràs a la Unió Europea (UE). La Directiva és una de les directives derivades adoptades en virtut de la Directiva Marc 89/391/CEE relativa a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
Aproximació de les legislacions dels Estats Membres que es refereixen a l'aplicació del principi d'igualtat de retribució entre els treballadors masculins i femenins (obriu en una finestra nova)
Directiva 75/117/CEE del Consell, de 10 febrer 1975