Vés al contingut (premeu Retorn)

Legislació

Sou a: Inici / NORMATIVA / Legislació

Legislació

Ley 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI q
Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. (obriu en una finestra nova)
Llei de la Ciència 9/2022, de 21 de desembre
Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual
llei 17/2022, de 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. (obriu en una finestra nova)
ACORD GOV/45/2022, de 15 de març, pel qual s'aprova l'Estratègia per incorporar la referència al no-binarisme, al nom sentit i a la diversitat familiar en els documents administratius i en els sistemes d'informació, i es crea la Comissió Interdepartamental d'Implementació i Seguiment d'aquesta Estratègia.
Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària
LLEI 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
Real Decret llei 6/2019, d'1 de març de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el desenvolupament professional i personal. (obriu en una finestra nova)
Inclou set articles que es corresponen amb la modificació de set normes amb rang de llei que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes.
RD 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y se modifica el RD 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depoósito de convenios y aciuerdos colectivos de trabajo.
RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
Llei 17/2015, del 21 de juliol, DOGC núm. 6919, d'igualtat efectiva de dones i homes (obriu en una finestra nova)
Llei catalana d'igualtat entre dones i homes.
Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. (obriu en una finestra nova)
Aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la generalitat i els ens locals tenen competències.
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre publicada al BOE núm. 313 - 29/12/2004. (obriu en una finestra nova)
Mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones (obriu en una finestra nova)
Aquesta llei té per objecte regular el canvi de la inscripció relativa al sexe d'una persona en el Registre civil, quan la inscripció no es correspon amb la seva vertadera identitat de gènere. També preveu el canvi del nom propi perquè no sigui discordant amb el sexe reclamat.
Llei 5/2008 dret de les dones a erradicar la violència masclista (text adaptat a la llei de desembre de 2020)
Llei organica 3/2007, de 22 de març per la Igualtat efectiva de dones i homes (obriu en una finestra nova)
Pretèn remoure els obstacles que impedeixen la igualtat efectiva entre dones i homes, guiada pel principi constitucional. Alhora, el text inclou la incorporació al sistema educatiu de la formació en matèria d'igualtat i el foment de l'ensenyament i la recerca en matèria d'igualtat en l'àmbit de l'educació superior. També fa referència a la responsabilitat social de les empreses, pel que fa a la seva responsabilitat per emprendre accions en matèria d'igualtat.
Llei d'universitats de Catalunya (obriu en una finestra nova)
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. Entre els drets i els deures, a més dels establerts en l'àmbit estatal, reitera el de no-discriminació i estableix que el departament competent i les universitats han d'orientar l'estudiantat en la seva incorporació al món laboral.
Llei orgànica 6/2001 d'universitats (LOU) (obriu en una finestra nova)
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Incorpora en el seu redactat la necessitat de creació de programes i polítiques específiques per garantir, fomentar i aconseguir la igualtat d'oportunitats, en tots els seus àmbits: docència, recerca, gestió i govern. També disposa que l'estructura organitzativa de les universitats compti amb "unitats per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat".