Vés al contingut (premeu Retorn)

Antecedents del Pla

I Pla (2007-2010)

I Pla Director d'Igualtat d'Oportunitats (2007-2010).
Acord núm.133/2007 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Pla Director per a la Igualtat d'Oportunitats - UPC.

Objectius generals:

 1. Promoure una cultura a favor de l'equitat
  i de la igualtat d'oportunitats entre dones
  i homes.
 2. Garantir la no-discriminació i la igualtat d'oportunitats en l'accés i el desenvolupament
  professional dels membres de tots els col.lectius: personal docent i investigador i personal d'administració i serveis.
 3. Propiciar la participació de les dones en els nivells de responsabilitat, la representació
  en els òrgans de govern de la Universitat i els càrrecs unipersonals de govern.
 4. Promoure l'equilibri de la proporció entre
  dones i homes en l'estudiantat de les titulacions
  de la Universitat.
 5. Promoure la conciliació de la vida personal,
  familiar i laboral de totes les persones
  que treballen a la UPC.
 6. Incorporar la perspectiva de gènere a la
  prevenció de riscos laborals.

II Pla (2013-2015)

Objectius generals:
 1. Equilibrar la presència entre dones i homes en els òrgans de govern col·legiats i les comissions de selecció de personal per assegurar-ne la igualtat.
 2. Assegurar l'existència d'indicadors sobre igualtat d'oportunitats a la planificació estratègica de les unitats de la UPC.
 3. Utilitzar un llenguatge i una comunicació neutres i inclusius en tots els àmbits de la UPC per millorar la imatge i comunicació institucional.
 4. Establir sinèrgies amb entitats/organismes externs per fomentar la captació del talent de les dones i persones amb discapacitat als estudis de la UPC.