Comparteix:

I Pla Director d'Igualtat d'Oportunitats

Mitjançant el Pla Director per a la Igualtat d'Oportunitats, la UPC es dota d'una eina, d'un mitjà i d'un marc de referència per desenvolupar el seu compromís institucional amb aquest principi d'igualtat, de no-discriminació i de respecte per la diversitat.

El procés d’avaluació s’ha promogut des del Vicerectorat de Relacions Institucionals i l’Oficina de Suport per a la Igualtat d’Oportunitats en estreta col·laboració amb el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC. Conjuntament es van establir els criteris d’avaluació basats en el grau de consecució dels objectius generals del Pla. Aquest procés de valoració s’ha dut a terme de forma quantitativa i qualitativa.

Document de treball (DT/3). Es va realitzar una diagnosi completa de la situació de partida en l’àmbit de gènere (2005-2006) però no es va fer el mateix en l’àmbit de la discapacitat.

Memòria d’activitats dels anys 2007 i 2008 que la UPC ha portat ha terme en relació amb la igualtat d’oportunitats. La memòria s’ha estructurat en dues parts. La primera d’elles, d’acord amb el Pla director per a la igualtat d’oportunitats aprovat pel Consell de Govern del juliol de 2007 (acord núm. 133/2007), en què es consideren dos àmbits d’actuació: gènere i discapacitat.