Comparteix:

Pla d'Igualtat de la UPC

El Pla d'Igualtat d'Oportunitats és el marc estratègic d'actuació de la UPC, tant amb la societat a què serveix i amb què està compromesa, com amb la seva comunitat universitària. A més, enforteix la relació amb i entre les persones, que son el principal actiu de la nostra Universitat.

IV Pla D'Igualtat de la UPC (2022-2026)
Acord CG/2022/03/30 del Consell de Govern. Document amb l'informe favorable de la Comissió de Personal i Acció Social de 30/03/2022.English version. Versión en castellano.

III Pla d'Igualtat de Gènere de la UPC (2016-2020) - Prorrogat fins al 2022 
Acord núm.145/2016 del Consell de Govern. Document informat favorablement a la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern de 28/06/2016. English Version

II Pla d'acció del III Pla d'igualtat de la UPC

Informes d'avaluació dels diferents plans d'igualtat a: Antecedents del Pla

Pròrroga del Pla 2021-22

Estructura

Aquests són els òrgans, equips i persones responsables de la política d’igualtat i del seu desplegament.

Comissió d'Igualtat

Promou les accions de la Universitat adreçades a vetllar per la no-discriminació, així com totes les actuacions necessàries dins de l’àmbit de les polítiques de gènere.

Responsable d'Igualtat de centre

Cada centre docent té assignat Responsable d'igualtat, membre de l'equip directiu del centre. El/la  Responsable d'igualtat  és la persona de referència al seu centre docent per les qüestions relacionades amb la igualtat de gènere.

Els/les  Responsables d’igualtat imbriquen les polítiques d’igualtat de la UPC amb els centres docents i instituts i amb tota la comunitat universitària

Gabinet d’innovació i comunitat

Silvia Gómez Castán

Oficina d'igualtat

Oficina.igualtat@upc.edu