Comparteix:

Legislació

Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a l'accés a béns i serveis i el seu subministrament. La Directiva té per objecte aplicar la igualtat de tracte entre homes i dones per tal d'estendre el principi d'igualtat de tracte més enllà de l'àmbit del mercat laboral i la vida professional a altres àrees de la vida quotidiana.

Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril , per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Aquesta reforma introdueix la creació de programes específics sobre la igualtat de gènere i d'ajut a les víctimes del terrorisme. La igualtat entre homes i dones, els valors superiors de la nostra convivència, el foment del valor del diàleg, de la pau i de la cooperació entre els pobles són valors dels quals la universitat ha de tenir cura de manera especial.